• Fundacja
  Kreativo

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży.

SZCZEGÓŁOWE CELE FUNDACJI SĄ NASTĘPUJĄCE:

 • promowanie idei kształcenia w ramach edukacji pozaformalnej - ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału nowych technologii informatycznych,
 • wspieranie i promocja działań mających na celu rozwój kluczowych kompetencji, a w szczególności kompetencji cyfrowych, kompetencji dotyczących porozumiewania się w językach obcych, kompetencji międzykulturowych, umiejętność uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich oraz przedsiębiorczości,
 • wspieranie przedsięwzięć zapewniających wszechstronny rozwój kulturalny i intelektualny dzieci i młodzieży oraz seniorów
 • propagowanie innowacyjnych rozwiązań oraz upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w celu rozwoju umiejętności cyfrowych wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów
 • wspieranie aktywnego wypoczynku, w szczególności wypoczynku dzieci i młodzieży

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

 • pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji
 • organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć z programowania gier, programowania i robotyki przy użyciu klocków LEGO oraz innych narzędzi z obszaru nowych technologii,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, festiwali, konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy
 • organizowanie i prowadzenie interaktywnych kursów online,
 • tworzenie i aktualizacja stron internetowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji, w szczególności dotyczących promocji wykorzystania nowych technologii w edukacji,
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • organizowanie szkoleń dla instruktorów robotyki i programowania,
 • wydawanie e-booków, poradników i broszur związanych z celami Fundacji.